TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerКазан Кремлендђ ТР Президенты РФ Мђгариф џђм фђн министры белђн очрашты

(Казан, 12 апрель, «Татар-информ»). Казан Кремлендђ Татарстан Республикасы Президенты Рљстђм Мићнеханов Россия Федерациясе мђгариф џђм фђн министры Андрей Фурсенко белђн очрашты.

Искђ тљшереп њтђбез, Андрей Фурсенко Татарстан башкаласына Казан дђњлђт университеты Гыйльми советыныћ чираттан тыш утырышында катнашу љчен килгђн иде.

“Бњген Татарстан тарихында ќитди вакыйга була, - диде Рљстђм Мићнеханов. Безнећ књпьеллык хыялыбыз чынга ашты – Казан дђњлђт университеты федераль университет булды. Безнећ алда чынга ашмаслык диярлек бурыч тора иде, ђмма без аны хђл иттек”.

Татарстан башлыгы республика љчен мљџим булган карар кабул иткђн љчен Россия Президенты Дмитрий Медведевка, Россия Хљкњмђте рђисе Валадимир Путинга џђм Россия мђгариф џђм фђн министры Андрей Фурсенкога рђхмђт белдерде.

Бњген Казан њзен студентлар шђџђре буларак тђкъдим итђ, 2013 елда Бљтендљнья ќђйге универсиадага ђзерлђнђ, республиканыћ актив башкаласы булып тора, болар барысы да шулай ук КДУга федераль университет статусы алырга мљмкинлек бирде.

“Россия мђгариф џђм фђн министры Андрей Фурсенко федераль университетларныћ барлык яћа ректорларын да тђкъдим итмђячђген белђм, ђмма бњген ул Казанга килде џђм бу безнећ љчен зур ђџђмияткђ ия”, - дип белдерде Татарстан Президенты Рљстђм Мићнеханов.

Аныћ сњзлђренчђ, Илшат Гафуровка зур ќаваплылык йљклђнгђн. Яћа командага мљџим мђсьђлђлђрне гамђлгђ куярга кирђк – Казан студентлар њзђге булырга тиеш.

Россия мђгариф џђм фђн министры Андрей Фурсенко њз чиратында никадђр генђ кљтелгђн булмасын телђсђ нинди њзгђреш тђ хафаландыра, дип билгелђп њтте. Ул КДУ базасында федераль университет булдыру буенча озак вакытлы фикер алышулар алып барылды, бу хакта элек Татарстанныћ беренче Президенты Минтимер Шђймиев тђ ђйтте, дип искђ тљшереп њтте. “Болар барысы да ќитди эш, књп кенђ ућай њзгђрешлђр талђп итђ”, - диде ул.

Очрашуда ТР мђгариф џђм фђн министры вазыйфаларын башкаручы Альберт Гыйльметдинов, Казан мэры Илсур Метшин, Казан (Идел буе) университеты ректоры Илшат Гафуров, Казан дђњлђт университеты ректоры, оптика џђм нанофотоника кафедрасы мљдире, КДУ Гыйльми советы рђисе Мђгъзњм Сђлахов, КДУ органик химия кафедрасы профессоры, Россия Фђннђр Академиясе џђм ТР Фђннђр Академиясе академигы Александр Коновалов, КДУ теоретик механика кафедрасы мљдире, ТР Фђннђр Академиясенећ гамђлдђге ђгъзасы Юрий Коноплев катнашты, дип хђбђр итђ ТР Президентыныћ матбугат хезмђте.

 
  TKA 2008